KANDIDÁTI 2018

JARMILA GLADIŠOVÁ

47 let, čtyři děti. Občanem Lelekovic od roku 2007. V roce 2014 založila Krásné Lelekovice.


Vystudovala Fakultu stavební a Fakultu podnikatelskou na VUT Brno. Svůj čas dělí mezi rodinu a obec.

Jako zastupitelka pomáhá s plánováním práce zaměstnancům údržby obce, s plánováním výsadby v obci, jako předseda informační komise sestavuje zpravodaj a podílí se na informovanosti občanů přes web obce. 

Spoluorganizuje zájezdy pro seniory, předvánoční setkání seniorů, rozsvícení vánočního stromu, přednášky pro veřejnost.

V dalším volebním období by nadále ráda působila v oblasti zkrášlování obce, informovanosti obyvatel, v přípravě společenských akcí a při plánování investičních akcí.


PETR OŠMERA

43 let, svobodný, bezdětný. V Lelekovicích žije od roku 1977.


Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, zaměstnán jako referent financování ve firmě TOS KUŘIM - OS, a.s.

Jako současný zastupitel obce a předseda finanční komise se podílí na tvorbě rozpočtů obce, rozpočtových výhledů obce a kontrole obecního hospodaření.

Vedle práce v obecním zastupitelstvu aktivně pracuje v mnohých zájmových sdruženích a spolcích v obci - AC Lelekovice-oddíl kopané, TJ Sokol Lelekovice, SDH Lelekovice. Dlouhá léta se angažuje v pořádání tradičních Václavských hodů.

V budoucím obecním zastupitelstvu by se chtěl nadále podílet na tvorbě rozpočtů a rozpočtových výhledů a na přípravě investičních akcí v obci, nadále chce zůstat aktivní ve spolkovém životě v obci.


LUBOR PŘIKRYL

53 let, pět dětí. Občanem Lelekovic od roku 1996.


Vystudoval fyziku. Věnuje se vývoji efektů a zařízení pro hudebníky, vyučuje hudební akustiku na JAMU a VUT. Ve volném čase se věnuje rodině, hudbě a podpoře sportovních aktivit.

Pro funkci zastupitele pokládá za nejdůležitější zodpovědně a transparentně připravovat investiční akce v obci. Chce posílit spolupráci a otevřenou komunikaci všech zastupitelů při řešení obecních záležitostí. 


ZDENKA KRATOCHVÍLOVÁ

54 let. V Lelekovicích žije 11 let. Zakladatelka sdružení Krásné Lelekovice.


Poslední volební období pracuje v Komisi pro obec krásnější se zaměřením na úpravu obce, okolí a při zajišťování programu pro seniory.

Ráda by v této činnosti pokračovala, navázala na další tradice a především spolupracovala s jinými organizacemi naší obce.FILIP OSPALÝ

42 let, dvě děti. Občan Lelekovic od roku 2006.


Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu MU v Brně. Pracuje jako ekonom pro brněnskou firmu.

V minulém volebním období byl členem kontrolní komise.

Snaží se motivovat děti k aktivnímu pohybu - podpora školního Běhu kolem Březiny a akce Lelkovadlo - letní výzva.

Plánuje další sportovní akce pro děti na území obce.


ZUZANA HRUBÁ

44 let, dvě děti. V Lelekovicích žije od roku 1998.


Vystudovala obor Molekulární biologie a genetika na PřF MU Brno. Pracuje v laboratoři molekulární biologie v Dětské nemocnici v Brně.

V následujícím volebním období by se chtěla aktivně zapojit do akcí, které jsou organizovány a podporovány sdružením Krásné Lelekovice - ať už se jedná o společenské akce umožňující zajímavá setkání, nebo o akce, jejichž cílem je zlepšování kvality života v naší obci.


JAN SKULA

73 let, dvě děti, sedm vnoučat. Občanem Lelekovic od roku 2010.


Vystudoval Přírodovědeckou fakultu na tehdejší univerzitě UJEP v Brně, obor matematika. Absolvoval v r. 1968. Po ukončení studia až do odchodu do důchodu pracoval v oboru informačních technologií. Nyní se věnuje především vnoučatům.

Jako člen sdružení Krásné Lelekovice se snaží pomáhat všude, kde je to zapotřebí. V dalším volebním období by, vzhledem ke svému věku, rád vypomáhal především ve zpříjemňování života seniorů.


LÝDIE ŠTEFANOVÁ

32 let, jedno dítě. Občanem Lelekovic od roku 2012


Pracuje jako dentální hygienistka, svůj volný čas nejraději tráví se svou rodinou.

Jako maminku ji zajímá otázka budoucnosti, proto by se ráda aktivně zapojila do zkrášlování Lelekovic. Své pracovní zkušenosti by ráda převedla do preventivního programu a uplatnila ho u všech věkových kategorií našich občanů, aby naše obec nebyla jen krásnější, ale i zdravější.


MIROSLAVA STRNADOVÁ

53 let, tři děti, v Lelekovicích žije od roku 2000.


Vystudovala Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor sociální pedagogika. V současné době pracuje ve státní správě.

"Za Krásné Lelekovice kandiduji již podruhé. Nechci jen pasivně přihlížet na dění v obci, chtěla bych v rámci svých možností přispět k tomu, aby se v ní lidé cítili příjemně a mohli být pyšní na to, kde žijí a kde vyrůstají jejich děti.

Ráda se budu podílet na společných aktivitách, směřujících zejména ke zkvalitnění služeb v sociální oblasti."


HANA KOMÁRKOVÁ

47 let. V Lelekovicích žije se svým manželem a dvěma dětmi od roku 2010.


Vystudovala VUT Brno, Fakultu stavební. Pracuje jako provozní ředitelka v Investičním fondu Vltava Fund SICAV plc. 

Jako členka Sdružení Krásné Lelekovice, ale také jako občan Lelekovic se chce spolupodílet na aktivitách a činnostech, které bude sdružení nadále vyvíjet k tomu, aby naše obec byla krásná, čistá, poklidná a příjemná k životu, aby občané byli informováni o dění v obci, aby měli zájem se na zvelebování obce spolupodílet a aby kvalita života seniorů v obci i v budoucnu stále rostla. 


ROSTISLAV MICHL

67 let, 2 děti, 3 vnoučata. Občanem Lelekovic je od roku 2005.


Vystudoval obor Ekonomika a řízení strojírenské výroby na VUT Brno a obor Matematická informatika na UJEP (nyní MU) Brno. Přes 20 let se zabýval implementací, analýzami a vývojem v oblasti různých informačních systémů. Nyní je již v důchodu. Má rád architekturu a malířství, je členem organizace Svoboda zvířat.

Rád by pomáhal v oblasti sociální péče o seniory.


MARTIN JELÍNEK

48 let, 3 děti. V Lelekovicích žije s krátkou přestávkou celý život


Středoškolské vzdělání. Pracuje ve stavební firmě jako stavební technik.

V minulém volebním období pracoval ve stavební komisi. 

Aktivně působí v AC Lelekovice, má na starosti mladší přípravku.MARTIN GREGOR

47 let, tři děti. V Lelekovicích žije od roku 1998. 


Vystudoval Fakultu strojní na Vysokém učení technickém v Brně, obor Přístrojová, regulační a automatizační technika.

Pracuje jako výzkumně-vývojový pracovník, spolupracuje na vývoji motorových surfů a elektrických motocyklů.

Rád by prosadil zklidnění dopravy na průjezdové komunikaci obcí a zabránil bezohlednému parkování aut na chodnících