VOLBY 2022

PRO OBEC KRÁSNĚJŠÍ

Naše heslo z minulých voleb zůstává stále aktuální.
Chceme se spolupodílet na tvorbě krásnějších Lelekovic.

Naším cílem je vytvoření lépe spolupracujícího zastupitelstva, které důsledně informuje obyvatele Lelekovic, naslouchá jejich návrhům a zodpovědně a efektivně spravuje naši krásnou obec.


JAK NA TO?

Našimi prioritami jsou, stejně jako v minulých volebních obdobích:

 • podpora sociálních vazeb v obci a podpora aktivního života nejen seniorů
 • zkrášlování Lelekovic
 • informovanost obyvatel
 • dlouhodobé plánování rozvoje a chodu obce
 • podpora smysluplných a dobře připravených investičních akcí.

PODPORA SOCIÁLNÍCH VAZEB V OBCI A AKTIVNÍHO ŽIVOTA NEJEN SENIORŮ

 • Budeme nadále spolupracovat s občanskými iniciativami a spolky. Budeme pokračovat v celoobecních akcích Rozsvícení vánočního stromu, Vítání občánků apod. 
 • Budeme podporovat aktivní vyžití dětí, mládeže i dospělých. Pořádání sportovních akcí pro organizované i neorganizované sportovce všech věkových kategorií a soustavná práce s mládeží jsou nám velmi blízké.
 • U akcí celoobecního a především tradičního významu, jako jsou Václavské hody, budeme prosazovat větší finanční zapojení obce.
 • Chceme pokračovat v aktivitách pro naše seniory, jako jsou zájezdy za poznáním či kulturou, přednášky. V případě zájmu pak pomůžeme zajistit služby seniorům v domácím prostředí či právní pomoc.
 • Jestliže to bude finančně únosné, rádi bychom podpořili provozování umělé ledové plochy na Poňavě, kde by děti našly sportovní vyžití od podzimu do jara, kdy jsou další venkovní aktivity omezeny.
 • V okolí je několik krásných stezek, které by si zasloužily rozcestník s mapou a jednotné značení.

ZKRÁŠLOVÁNÍ LELEKOVIC

 • Podporujeme rekonstrukci průtahu obce. Půjde o velkou investici, která si při realizaci vyžádá velkou trpělivost nás všech.
 • Budeme vyhledávat místa pro možnou výsadbu veřejné zeleně, při starosti o stávající okrasnou výsadbu bychom rádi prosadili pravidelnou odbornou údržbu. V neposlední řadě chceme pokračovat v plánování práce při údržbě obce.
 • Ke svépomocnému čištění chodníků a místních komunikací je potřeba přidat několikrát ročně čištění průtahu obcí a místních komunikací výkonnými vozy Technických služeb Kuřim.
 • Je potřeba upravit rozrůstající se nový hřbitov, u starého opravit starou oprýskanou zeď, sjednotit chodníčky.

INFORMOVANOST OBYVATEL

 • Našim cílem je udržet minimálně stejnou kvalitu webových stránek a zpravodaje. Dbát na informování občanů přes další informační kanály, jako je aplikace V obraze, zasílání e-mailů a SMS.
 • V následujícím volebním období bychom se chtěli zasadit o vydávání ročenek obce.

DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE A CHODU OBCE

 • Jsme pro zodpovědné plánování investic na vzdálenější i nejbližší období dle finančních možností obce a s ohledem na provozní náklady spojené s fungováním nově vybudovaných staveb.
 • Důležitý je pro nás komplexní přístup k nově zastavovaným lokalitám z pohledu širších vztahů a dopadů na stávající občany obce.
 • Velmi důležitá je pro nás i pečlivá příprava rozpočtu obce na jednotlivé roky, kde bychom chtěli prosadit vyšší částku na sociální a kulturní činnost obce a údržbu zeleně a veřejných prostranství.

PODPORA  SMYSLUPLNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ

 • nový ekodvůr se zázemím pro údržbu obce
 • rekonstrukce obecního úřadu
 • oprava komunikací a mostů
 • průtah obcí s maximem parkovacích míst, jednotnými chodníky, upravenými zastávkami, zídkami